Plnění programového prohlášení Rady městské části Praha 12

Dámy a pánové,

pravicová koalice (ODS a SNK-ED) tvořící Radu městské části Praha 12 považuje za svou samozřejmou povinnost informovat občany o tom, jak plní své sliby. V polovině funkčního období vedení radnice vyhodnotilo své působení a výsledky porovnalo se svým Programovým prohlášením, tedy slibem učiněným po svém zvolení.


Dovoluji si Vám předložit zprávu, kterou Rada městské části Praha 12 schválila na svém 66. zasedání dne 2. prosince 2008.

Petr Hána, předseda ODS Praha 12 a starosta Prahy 12.

Zpráva o plnění programového prohlášení rady městské části Praha 12 za 1.polovinu volebního období 2006 – 2010

Rada městské části Praha 12 předkládá v polovině volebního období následující přehled o plnění Programového prohlášení rady městské části Praha 12 na volební období 2006 - 2010:

Ekonomika a rozpočet

Rozpočet MČ Praha 12 budeme sestavovat a spravovat smysluplně, efektivně a s vědomím odpovědnosti vůči příští generaci. Na výkon státní správy v přenesené působnosti se budeme snažit získávat dotace z Magistrátu hl.m.Prahy i státního rozpočtu. Náklady na výkon státní správy jsou v hrubém nepoměru s příspěvkem, který na ně získáváme, což vede k nutnosti investovat finanční prostředky do výkonu státní správy místo do rozvoje městské části. Tento trend považujeme za velmi nezdravý a společně s ostatními městskými částmi se ho pokusíme zvrátit.


Plnění:

Rozpočet městské části je sestavován a schvalován jako vyrovnaný a hospodaření za každý kalendářní rok končí mírným přebytkem. Příjmovou stranu rozpočtu se nám daří navyšovat kromě vlastních zdrojů, také dotacemi ze státního rozpočtu (rok 2007 – 10 mil. Kč, rok 2008 – 10 mil. Kč). Úspěšní jsme rovněž v získávání dotací z Evropských strukturálních fondů (rok 2007 – 50 mil. Kč, rok 2008 – 8 mil. Kč). Takto získané prostředky byly investovány do rozvoje městské části, a to především do školství a technické infrastruktury. V oblasti snižování našich nákladů na zajištění výkonu státní správy se podařilo ve spolupráci s ostatními městskými částmi dosáhnout schválení novely zákona č. 117 / 1995 Sb. o státní sociální podpoře Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dle této novely dochází v Praze k převodu agendy státní sociální podpory z úřadů městských částí na Úřad práce hlavního města Prahy.


Správa majetku


Uvědomujeme si, že majetek městské části by měl sloužit k zajišťování potřeb občanů městské části (školská a kulturní zařízení, bytový fond atd.), a aby tuto funkci mohl plnit, je třeba ho udržovat v odpovídajícím stavu. Budeme tedy dbát na to, aby do něj bylo vhodně investováno. Při prodeji či pronájmu obecního majetku budeme v ceně zohledňovat účel, ke kterému si smluvní partner obecní majetek kupuje či pronajímá. Radnice MČ nemůže obsáhnout všechny potřeby obyvatel a proto při rozvoji obce a zajišťování služeb dáváme prostor také pro uplatnění soukromého sektoru.


Plnění:
Vytvořili jsme nová pravidla pro pronájmy nebytových prostor a pozemků, které aktuálněji odrážejí stav trhu a mají pro MČ z ekonomického hlediska vyšší výnosnost. Takto získané peníze investujeme zpět do obecního majetku (např. hasičská zbrojnice, sociální zařízení u kostela) a do rozvoje městské části, viz. další kapitoly. V oblasti prodeje nemovitého majetku je v ceně zohledněn také účel za jakým se prodává. Především při prodejích za účelem realizace podnikatelských záměrů se nám daří dosahovat velmi dobrých cenových podmínek pro naši MČ.

Investice

V minulém volebním období jsme patřili k jedněm z nejúspěšnějších žadatelů o fin. dotace. Rádi bychom v těchto aktivitách pokračovali a na investice, vyjma obecních peněz čerpali prostředky z fondů EU a rovněž využívali alternativní zdroje financování např. státní a krajské dotace, prostředky Evropské investiční banky. Nadále budeme pokračovat v budování základní technické infrastruktury. V případě investic, které přesahují finanční možnosti naší městské části, budeme usilovat o jejich zařazení do investičního plánu hl.m.Prahy. Zahájíme rekonstrukci bývalého obchodního domu „ Prior“ na radnici městské části s obchodní pasáží v přízemních prostorách.

Plnění:

V oblasti investic se zaměřujeme především na infrastrukturu a objekty sloužící veřejnosti (opravy škol, školek, bytových domů, rekonstrukce viniční usedlosti atd.), viz další kapitoly. Zahájena byla naše největší investiční akce, dlouho připravovaná přestavba bývalého obchodního domu Prior na Sofijském náměstí na radnici městské části Praha 12. V oblasti získávání dotací jsme byli úspěšní, jak je uvedeno v kapitole Ekonomika a rozpočet.

Školství

Zpracujeme novou koncepci školství, která zohlední aktuální změny legislativy a demografický vývoj obyvatel Prahy 12. Z rozpočtu městské části budeme dál adekvátně přispívat na provoz základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je  Městská část Praha 12.

Zvýšenou pozornost budeme věnovat postupným rekonstrukcím budov základních a mateřských škol a neopomineme ani péči o údržbu školních hřišť a zahrad v mateřských školách.

Zaměříme se na možnost získání finančních prostředků z krajského nebo státního rozpočtu, prostředků Evropských strukturálních fondů nebo jiných alternativních zdrojů.

Podpoříme z rozpočtu městské části programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve všech základních a mateřských školách, a to formou přednášek nebo soutěží.

I nadále budeme rozvíjet úzkou spolupráci s předsedy školských rad.

Soustředíme se na účelné využívání volných prostor ve školních budovách ke vzdělávacím, kulturním či sportovním aktivitám. Zajistíme tak, aby nejen děti, ale i široká veřejnost mohla využívat školní prostory v odpoledních či večerních hodinách k volnočasovým aktivitám.

Plnění:

Analyzujeme veškeré materiály v souvislosti s připravovanou koncepcí školství, která by měla ukázat kapacitu naplněnosti v jednotlivých školských zařízeních a novou potřebu škol a školských zařízení ve spojitosti s plánovaným rozvojem v městské části. 

V letech 2007, 2008 se podařilo výrazně zrekonstruovat a zlepšit technický stav budov v těchto základních a mateřských školách (Základní škola Písnická v Praze 12, Základní škola Rakovského v Praze 12, Základní a mateřská škola Smolkova v Praze 12, Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, atd.).

Prioritou zůstává možnost získávání finančních prostředků z jiných zdrojů.

Preferujeme provádění stavebních úprav a oprav objektů základních a mateřských škol v městské části systémem zvaným „Kombinovaný způsob oprav“. Tento systém má dlouhodobější charakter. Za uplynulých šest let existence tohoto systému se zkvalitnil technický stav škol a školských zařízení a výrazně ubyl počet neočekávaných oprav.

Podpořili jsme navýšením finančních prostředků z rozpočtu městské části prevenci sociálně patologických jevů ve všech základních a mateřských školách.


Finančně přispíváme na projekty zkvalitnění školních hřišť vybraných hlavním městem Prahou pro udělení grantu, a to finanční částkou 30 % celkových nákladů.

Sociální péče

Mezi hlavní priority v sociální oblasti bude patřit snaha o zamezení zneužívání poskytovaných dávek či příspěvků.

Při rozvoji sociálních služeb budeme vycházet z Komunitního plánu, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2006. Zaměříme se na jednotlivé priority a opatření, které je možné realizovat do roku 2010 v rámci možností městské části. Zvážíme rovněž možnost zapojení soukromých subjektů do zkvalitňování sociálních služeb.

Budeme i nadále z rozpočtu městské části přispívat na provoz  příspěvkové organizaci Sociálních služeb městské části Praha 12, spolupracovat na zkvalitňování péče a vylepšovaní již existujících služeb pro širokou veřejnost v naší městské části. Zaměříme se především na realizaci investičních akcí pro dům s pečovatelskou službou a jeselského zařízení v Praze 12.

Mezi našimi prioritami bude pořádání tradičních akcí městské části v této oblasti – setkání s Konfederací politických vězňů, setkání se svazem Bojovníků za svobodu, Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit, gratulace jubilantům, velikonoční a vánoční setkávání seniorů.

Podpoříme formou grantů v sociální oblasti neziskové organizace, občanská sdružení, které poskytují kvalitní služby potřebným občanům.


Plnění:

Od roku 2007 jsme nastavili nový systém poskytování příspěvku na živobytí formou poukázek tak, abychom zamezili zneužívání těchto dávek či příspěvků. Tento systém se osvědčil.

Schválený dokument „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb městské části Praha 12 v letech 2006 – 2014“ obsahuje deset Opatření pro rok 2010 – viz www.Praha12.cz.

V první polovině volebního období lze konstatovat, že tento plán je splněn na 50%.

Splněno: Opatření zvýšení kapacity denního stacionáře, Opatření zavedení koordinační činnosti pro rodiny s osobami s postižením, Opatření podpora osobní asistenční služby, Opatření zkvalitnění předávaní komplexnosti informací o sociálních službách, Opatření podpora pěstounské péče.

Rozpracováno: Opatření rozšíření dostupnosti nízkoprahové klubové sociální práce v rámci dalších lokalit městské části Praha 12, Opatření zvýšení kapacity míst v domě s pečovatelskou službou – I. etapa, Opatření vznik domova sloužící pro přechodné ubytování – I etapa, Opatření bezbariérového pohybu osob se sníženou možností pohybu.

Nesplněno: Opatření zvýšení kapacity možností společenského setkávání lidí s postižením včetně zvýšení možností seznámení (nízký zájem veřejnosti).

Zkvalitnili jsme prostředí (výměna oken, zateplení fasády, oprava střechy) jeselského zařízení v ulici Jordana Jovkova a domu s pečovatelskou službou v Olbramovické ulici (výměna oken a vstupních dveří). 

Nadále podporujeme tradiční akce v této oblasti: 

 • Setkávání s Bojovníky za svobodu
 • Setkávání s Konfederací politických vězňů
 • Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit
 • Gratulace jubilantům
 • Velikonoční a vánoční setkávání dříve narozených
 • Klubová činnost dříve narozených 

Podpořili jsme grantovou politiku v sociální oblasti navýšením finančních prostředků z rozpočtu městské části.

Bydlení

Budeme pokračovat v regeneraci obecních bytových domů včetně jednotlivých sídlištních celků. Budeme pracovat na projektu výstavby domu s pečovatelskou službou a domu pro přechodné ubytování v ulici Nikoly Vapcarova. Důsledně budeme postihovat uživatele obecních bytů, kteří neplatí nájem.

Plnění:

Bytové domy v majetku obce jsou postupně opravovány. V tomto volebním období se zatím uskutečnily zásadní opravy bytových domů Nad Teplárnou čp. 2074 a čp. 2073. Pro regeneraci části sídlištního celku v okolí nákupního střediska původně nazvaného Labe a dále při ulici U Vlečky v Komořanech je připraven projekt a je schválen finanční příspěvek. V říjnu 2008 byla dokončena regenerace části sídlištního celku u nákupního střediska Otava financovaného z grantu 5P pro Prahu a našeho rozpočtu.

Pozemky pro výstavbu domu s pečovatelskou službou dostala městská část od hlavního města Prahy svěřeny. Probíhají práce na zpracování objemové studie a projektové dokumentace.

Rada městské části schválila 6 výpovědí z nájmu bytu pro neplacení nájemného. Ve 2 případech došlo k zaplacení dlužných částek a uživatelé bytů byli ponecháni na zkoušku ve stávajících bytech, které jim byly přenechány jako přístřeší. V dalších případech Správa bytových objektů podala návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Územní rozvoj

Při projednávání stavebních záměrů, podnětů na změny územního plánu a dalších aktivit v oblasti územního rozvoje budeme respektovat dokument ,, Koncepce rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni “ schválený zastupitelstvem. 

Prostřednictvím studií a územně plánovacích dokumentů budeme vytvářet podmínky pro další rozvoj městské části.

Po dohodě s investory budeme veřejnost průběžně seznamovat s jejich záměry na území městské části.

Plnění:

Při projednávání investičních záměrů je vždy zohledněna Koncepce rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni a rozvojové aktivity jsou korigovány, naposledy např. při projednávání urbanistické studie rozvoje Cholupic.

V roce 2007 byl zastupitelstvem MČ schválen čistopis a závěrečný protokol k urbanistické studii Točná a k urbanistické studii Hodkovičky – V Náklích, která částečně postihuje i území městské části Praha 12.

V současné době je dokončován proces vypracování a projednání urbanistické studie Modřany – jih, v projednávání je urbanistická studie Cholupice.

Dále orgány městské části projednávají studie budoucí zástavby areálu bývalého cukrovaru v Modřanech, objemové studie na přestavbu průmyslového areálu v Komořanech jako podkladu pro změnu územního plánu, stejně tak podklady pro změnu větší části průmyslového pásu podél Vltavy v Modřanech.

V Komořanech se uskutečnilo setkání investorů zástavby Modřanský háj s obyvateli rodinných domů v sousedství této plánované výstavby. V prostorách radnice se uskutečnila prezentace záměru zástavby území na nároží ulic Generála Šišky a Čs. Exilu spojená s anketou. Občané jsou také informováni o záměrech výstavby na území městské části v Novinách Prahy 12 a na webové stránce městské části.

Doprava

V rámci finančních možností se budeme snažit maximálně zvyšovat kvalitu komunikací v naší správě, zejména dokončení rekonstrukcí prašných ulic.

Budeme vytvářet podmínky také pro nemotoristickou dopravu, zadáme zpracování generelu cyklostezek a koňských stezek. Vybudujeme pěší cestu do Modřanské rokle.

Budeme podporovat co nejrychlejší zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě k budoucí stanici Metra trasy D.

Pro kvalitu dopravy bude důležitá realizace napojení městské části na silniční okruh obchvatem Komořan, proto budeme intenzivně spolupracovat s projektanty a s investorem stavby, kterým je hlavní město Praha, tak aby realizace stavby mohla proběhnout co nejrychleji.

I nadále budeme podporovat opatření, která mají zvýšit bezpečnost dětí při cestě do škol a chodců na přechodech. Nedostatek parkovacích míst by měla postupně odstranit výstavba parkovacích domů. 

Plnění: 

Byly zrekonstruovány prašné úseky ulic Barunčina a Nad Vinicí, ulice Skalnatá, Na Výšině a opravena ulice Na Schůdkách. Započala oprava nejproblematičtějších ulic v Komořanech, zrekonstruovány byly některé chodníky (Na Havránce, Do Čtvrti, K Dolům, U Šumavěnky). V roce 2008 vzhledem k havárii řadu dešťové kanalizace (po přívalových deštích) a následným propadům vozovky v ulici Chuchelská byly provedeny dále již jen minimální opravy výtluků, protože tato havárie pohltila velkou část peněz určených na opravy.

Probíhá zpracování generelu cyklostezek a koňských stezek. Městská část se též zapojila do přípravy zásad generelu pěší dopravy. Pěší cesta do Modřanské rokle byla zrealizována koncem roku 2007. Připravuje se studie bezbariérových přístupů v MČ Praha 12.

Pro uvažovaný parkovací dům se snažíme získat pozemek od hlavního města Prahy. 

V rámci Týdne mobility jsme od roku 2007 spolupořadateli akce Pražské cyklozvonění.

Pokračuje spolupráce s Městskou policií – přechody s dohledem městské policie, jsou činěna další dopravní opatření k zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech přes čtyřpruhové komunikace a připravovány další kruhové objezdy např. křižovatka ulic Gen. Šišky, Novodvorská, Meteorologická. V roce 2008 byl Zastupitelstvem hlavního města Prahy schválen koncept změny územního plánu pro dopravní napojení naší městské části na silniční okruh obchvatem Komořan. Realizace prodloužení tramvajové trati bude záviset na realizaci trasy metra D.

Životní prostředí

Budeme dbát na to, aby se naše městská část rozvíjela v souladu s „Koncepcí rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péčí o ni“ tak, aby nedocházelo k přílišnému zahušťování zástavby ani k úbytku zelených ploch roztříštěnou zástavbou ve volné krajině.

Zejména se zaměříme na eliminaci negativních dopadů výstavby silničního okruhu na životní prostředí naší městské části.

Ke zlepšeni stavu městské zeleně připravíme projekty na revitalizaci nevhodně využívaných míst, sídlištní zeleně včetně mobiliáře a vznik nových parků, obnovu dětských hřišť, zejména pro větší děti. Peníze se budeme snažit získat z Fondů evropské unie a různých grantů.

Podpoříme další rozšíření možností třídění odpadu, zejména bioodpadu.

Budeme podporovat environmentální výchovu dětí i dospělých organizováním akcí ke Dni země ,Týdnu mobility atd.

Chceme zvyšovat kvalitu úklidu a údržby zeleně svěřené městské části a zároveň  vyvíjet tlak i na ostatní vlastníky a správce městské a silniční zeleně, aby intenzita úklidu byla srovnatelná a nedocházelo ke znehodnocení vynaložených prostředků.  

Plnění:

Rada městské části Praha 12 odmítla řadu změn územního plánu hlavního města Prahy, které byly v rozporu s Koncepcí rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni a tím zabránila úbytku ploch zeleně.

Podařilo se ve spolupráci s investorem stavby Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR: 

 • přijatými opatřeními opětovně zavodnit koryto Cholupického potoka a vytvořit podmínky pro obnovu původních biotopů
 • najít řešení pro dočasnou přístupovou cestu pro cholupický portál SOKP tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí obyvatel Točné a Cholupic ze stavební dopravy
 • zabránit vyvážení zeminy ze stavby v noci a znečišťování komunikací tímto transportem (stav se stále kontroluje)
 • je připraven projekt na rekultivaci zanedbaného pozemku při ulici U Vlečky tak, aby mohl být zařazen do pravidelné údržby. Nový park vznikne pod VVN při ulici Lhotecká a bude revitalizována sídlištní zeleň v okolí bývalého nákupního centra Labe a ZŠ prof. Švejcara při ulici Mráčkova.
   

V roce 2007 proběhla rekonstrukce dětských hřišť z dotace hl. m. Prahy za 7,5 mil Kč , která z finančních prostředků MČ pokračovala i v roce 2008. Součástí obnovy dětských hřišť je i jejich oplocování.

Jsou zpracovány tři projekty na obnovu sportovišť v ulicích Zátišská, Cihlářova a Pertoldova, které jsou podkladem pro podanou žádost o grant na MHMP. 

Byla opravena některá schodiště a cesty ve veřejné  zeleni, podařilo se realizovat propojení sídliště v okolí Urbánkovy ulice s Modřanskou roklí.  

Nový park městská část zřídí na Obchodním náměstí (prostor před kinem) a pro tento účel byl vykoupen pozemek v hodnotě 11 mil. Kč, o další pozemky bylo požádáno hlavní město Praha. V současné době se zpracovává studie, která určí budoucí podobu parku. 

V rámci podpory dalšího rozšíření možností odděleného sběru bioodpadu jsme ve spolupráci s hl. m. Prahou zajistili v uplynulých letech přistavování kontejnerů na bioodpad v jarním a podzimním období na tři nová stanoviště v Cholupicích a ve vilové zástavbě na Kamýku. Současně na svém území nadále provozujeme mobilní sběr bioodpadu a víkendové přistavování kontejnerů na bioodpad na Točné. 

V roce 2007 a 2008 byl na žádost městské části Praha 12 zvýšen celkový počet stanovišť tříděného komunálního odpadu a na všechna stávající stanoviště byl rozšířen oddělený sběr nápojových kartonů. 

Podporujeme enviromentální výchovu a osvětu každoročním organizováním akce Den Země, akcí k Týdnu mobility, například Pražské cyklozvonění, dobrovolnické úklidy nábřeží Vltavy a podobně.

Byl zvýšen počet košů na odpadky a psí exkrementy na veřejných prostranstvích. Operativně upravujeme harmonogram uklízecího stroje na psí exkrementy. S cílem zlepšit a sjednotit kvalitu údržby veřejné zeleně postupně získáváme do péče pozemky hlavního města Prahy. Městská část ve smyslu zákona působí na ostatní vlastníky a správce pozemků, aby jejich pozemky byly udržovány.

Bezpečnost

V této oblasti nemá naše městská část přímé pravomoci a proto se zaměříme na spolupráci s Hlavním městem Prahou. Budeme usilovat o rozmístění většího počtu bezpečnostních kamer na našem území, zvýšení počtu strážníků Městské policie hlavního města Prahy působících v Praze 12 a zkvalitnění jejich zázemí a technického vybavení. S Policií ČR budeme spolupracovat na monitorování rizikových míst v městské části s cílem dosáhnout především preventivního účinku hlídkové služby.

Technicky i finančně podpoříme Sbor dobrovolných  hasičů v Cholupicích tak, aby i nadále byli platnou součástí systému krizového řízení Prahy. 

Plnění: 

Začátkem roku 2008 byl bezpečnostní kamerový sytém v Praze 12 rozšířen o další kameru, monitorující prostranství v Pšenčíkově ulici. S hlavním městem Prahou jednáme o zřízení další kamery na Obchodním náměstí v roce 2009.

K výraznému zkvalitnění zázemí a technického vybavení městských strážníků u nás došlo v říjnu roku 2008, kdy byla dokončena rekonstrukce a přístavba služebny Městské policie na Násirově náměstí. Touto stavební akcí byly vytvořeny též prostory, které umožňují zvýšit počet strážníků působících v Praze 12. 

S veliteli služeben Policie ČR v ulicích Durychova a Soukalova pravidelně cca 2x měsíčně vyhodnocujeme riziková místa v naší městské části, a to za účasti ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 12 a velitele Služby kriminální policie a vyšetřování pro Prahu IV.

Nová, velmi potřebná garáž pro zásahový vůz byla v roce 2008 postavena pro Sbor dobrovolných hasičů a koncem tohoto roku také došlo k zásadní opravě a úpravě požárního vozidla CAS 32 T 815.

Informatika

I nadále se budeme podílet na zajištění kvalitního připojení našich škol na internet, včetně veřejné knihovny, spolupracovat s Hlavním městem Prahou na projektu „ bezplatný internet“ pro občany.

Ve spolupráci se Sociálními službami MČ Praha 12 umožníme bezplatný přístup k internetu včetně proškolení seniorům v rámci klubu důchodců.

Základem je poskytování informací prostřednictvím webových stránek a Novin Prahy 12, proto budeme usilovat o zvyšování kvality těchto informačních zdrojů.

Elektronizace úřadu by měla přinést rozšíření možnosti občanů podávat svá podání i přes internet. 

Plnění:
Všechny naše základní školy a Husova knihovna získaly od 1. 9. 2008 rychlejší připojení na internet, rychlost byla zvýšena o 10 % tj. na 22 Mbit. Projekt bezplatný internet bude pro Prahu 12 realizovat hlavní město Praha. V rámci tohoto projektu jsme podepsali potřebné smlouvy O Partnerství a stanovili a nastavili přístupové body na území Prahy 12. 

Zajistili jsme bezplatný přístup občanů k internetu v Husově knihovně.

Ve spolupráci se Sociálními službami městské části Prahy 12 byl zrealizován projekt počítačové gramotnosti pro dříve narozené. 

Připravujeme novou podobu webových stránek radnice, jejímž cílem je vytvořit jednodušší navigaci a zpřehlednit jednotlivé sekce. 

Noviny Prahy 12 budou od roku 2009 vydávány v nové grafické podobě. Od roku 2007 vydáváme Kaleidoskop Prahy 12 (roční magazín). 

V rámci elektronizace úřadu byla zprovozněna elektronická podatelna a systém elektronických map. V roce 2009 počítáme s umístěním mapových podkladů na www stránky.

V roce 2008 byl spuštěn projekt ENVIS, který umožňuje široké veřejnosti získat informace o životním prostředí v Praze 12 a dalších vybraných městských částech.

Kultura

Podpoříme formou grantů v oblasti kultury neziskové organizace a občanská sdružení.

Mezi našimi prioritami i nadále bude pořádání tradičních akcí v této oblasti - Vítání občánků, Dětský den, Vánoční strom, Den učitelů.

Z rozpočtu městské části budeme i nadále přispívat na provoz příspěvkovým organizacím městské části (Husova knihovna, Kulturní centrum ,,12“), které jsou součástí kulturního a společenského dění v městské části.

Plnění:

Podpořili jsme grantovou politiku v oblasti kultury navýšením finančních prostředků z rozpočtu městské části. Zaměřili jsme pozornost na významná výročí v historii Modřan (830. výročí první písemné zmínky o Modřanech). Z finančních prostředků městské části zajišťujeme vydání I. a II. dílu MALÉ KRONIKY PRAHY 12. 

Nadále organizujeme tradiční akce, které jsou součástí kulturního dění v městské části:

 • Vítání občánků
 • Dětský den
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Ples městské části

Volný čas a sport

Budeme podporovat i nadále činnost občanských sdružení, organizací i jednotlivců formou sníženého nájemného v obecních prostorách, partnerstvím, granty apod.

Budeme pokračovat v součinnosti s dalšími městskými částmi v budování sítě cyklistických tras s propojením i mimo Prahu.

Budeme rekonstruovat, případně budovat nová dětská hřiště.

Podpoříme výstavbu sportovně rekreačního areálu Freestyle Park Modřany na vltavském nábřeží.

Zvážíme možnost zřízení rozhledny na Točné.

Podpoříme záměr vybudování nové loděnice v Modřanech. 

Plnění :

Městská část Praha 12 pomáhá neziskovým subjektům při jejich žádostech o podporu z fondů EU především tím, že se stává pro konkrétní projekty jejich partnerem. Příkladem této spolupráce může být např. partnerství s občanským sdružením Freestyle Park Modřany. 

Podpořili jsme grantovou politiku v oblasti volného času navýšením finančních prostředků z rozpočtu městské části. 

Zvýhodněné nájemné pro neziskové organizace působící na území MČ bylo zachováno i v nových pravidlech pronájmu nebytových prostor, které schválila rada městské části v roce 2008.

Rada MČ schválila harmonogram rekonstrukce a budování dětských hřišť na území MČ, je podána žádost o finanční příspěvek hlavního města Prahy.

V současné době je zadáno zpracování generelu cyklistických stezek v městské části s napojením na okolní městské části a práce na generelu běží.

Částečná náhrada za původní loděnici pro TJ Spartak Modřany poskytnutá hlavním městem Prahou vznikla díky naší intervenci v původním objektu pro výdejnu jízdenek ČSD na Obchodním náměstí v prostoru mezi tratěmi tramvaje a železnice.

Protidrogová prevence

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměříme na mladou generaci, kde významnou roli spatřujeme v působení na školská zařízení.

Ve spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími subjekty zaměřenými na protidrogovou prevenci budeme pracovat na efektivních osvětových programech (semináře, vzdělávání pedagogů atd.).

Formou grantů podpoříme protidrogové aktivity organizací s příslušným zaměřením.

Plnění:

V tomto volebním období se uskutečnily 2 ročníky filmové soutěžedětí ze základních a středních škol nazvané Antifetfest, přičemž druhý ročník pokračoval již celopražskou soutěží, kde děti ze ZŠ K Dolům v této soutěži zvítězily.

Každoročně probíhá seminář pro pracovníky základních škol na území městské části, kteří se ve školách oblastí prevence sociálně patologických jevů zabývají.

Každoročně jsou městskou částí poskytovány příspěvky na program dlouhodobé prevence sociálně patologických jevů pro všechny naše základní a mateřské školy.

Městská část intenzivně spolupracuje v dané oblasti především s renomovanými neziskovými organizacemi, např. PROXIMA SOCIALE.

Zdravotnictví

Kompetence v oblasti zdravotnictví spadají od roku 2003 na Magistrát hlavního města Prahy. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy budeme dbát na optimální dostupnost lékařské péče ve všech odbornostech.

Plnění :

Hlavní město Praha přistoupilo k novému systému zajištění a financování provozu lékařské služby první pomoci, a to prostřednictvím šesti nemocnic. Pro naši městskou část bylo nově zřízeno pracoviště LSPP ve FTN s poliklinikou Krč. Z tohoto důvodu bylo zrušeno LSPP na Praze 12 a naše radnice podpořila vznik nového střediska LSPP ve FTN s poliklinikou v Krči částkou 200 tis. Kč. 

Spolupráce s hlavním městem Prahou na optimální dostupnosti ve všech odbornostech kontinuálně pokračuje.

V Praze dne 2.12.2008


Rada městské části Praha 12