Modrá či zelená karta

Modrá či zelená karta?

V současné době projednaly obě komory Parlamentu ČR využití tzv. zelených karet, které by umožnily pracovníkům tzv. třetích zemí (státy mimo EU) jednoduší vstup na pracovní trh v České republice. Nikdo nezpochybňuje nutnost zaměstnávat na našem území pracovní síly tam, kde nejsme schopni obsadit tato místa občany České republiky. Přesto se objevují v novinách články považující zavedení tzv. zelených karet za zbytečné, když Evropská unie chystá zavedení tzv. modrých karet pro všechny země UE.


Evropská komise podala Návrh směrnice upravující podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Reaguje na skutečnost, že země EU nejsou těmito pracovníky pokládány za atraktivní destinaci. Přitom v mnoha z nich je již nyní zaznamenáván podstatný nedostatek pracovních sil určité odbornosti, který nemůže být vyrovnáván v rámci vnitrostátních trhů práce. V současnosti existuje 27 různých pravidel pro přijetí, přičemž zvláštní režim pro kvalifikované pracovníky existuje pouze v deseti členských státech. Stěhování za prací do dalšího členského státu je spojeno se značnými komplikacemi.

I když je projednávání návrhu teprve na počátku, je už jasné, že dosažení konsenzu bude obtížné mj. i proto, že nové členské země (v čele s Českou republikou) protestují proti společné úpravě přijímání kvalifikovaných pracovníků ze třetích států v době, kdy v některých starých členských zemích stále přetrvávají přechodná období pro pracovníky z nových členských států. Bylo by smutné, kdyby pracovník z tzv. třetí země měl na trhu práce EU lepší postavení než občan nového členského státu EU.

Přijetím tzv. zelených karet nedochází k negaci evropských modrých karet. Přestože se schválený zákon neodvolává ani na Návrh rámcové směrnice ani na projekt „modrých karet“, lze zde vysledovat určité společné prvky. Zelená karta bude mít charakter „duálního dokladu“ a bude zahrnovat pracovní povolení i povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Evropská směrnice nevylučuje souběžnost obou režimů, tedy tzv. modrých (evropských) karet a zelených (českých) karet.

Při projednávání navrhované směrnice na Radě EU dne 11. 1. 2008 , bylo proti směrnici Rakousko a Belgie, zástupce ČR považoval Směrnici za předčasnou s poukázáním na přechodná období. Tomuto postoji vyjádřili podporu Polsko, Estonsko a Maďarsko.

Při projednávání Návrhu směrnice pro zavedení tzv. modrých karet přijal Senát Parlamentu ČR usnesení ve kterém navrhl změnit jednotný přístup k minimálnímu příjmu (trojnásobek minimální hrubé měsíční mzdy), který musí uchazeč o modrou kartu získat. Jako vhodnou konkurenci mezi jednotlivými členskými zeměmi jsme doporučili zanechat stanovení minimální mzdy pro uchazeče na rozhodnutí členského státu.

Závěrem je možné konstatovat, že přijetí tzv. modrých karet evropských je v nedohlednu. Jeho eventuální přijetí neruší Českou republikou zavedené zelené karty. Přijetím vlastního systému tzv. zelených karet umožní České republice pružněji reagovat na situaci vnitřním trhu práce, než je tomu u karet platících v rámci celé EU. Zelená karta také umožní výrazněji kontrolovat její udělování a tím si zajistit i kontrolu nad bezpečnostními riziky, které jsou spojeny s masovějším náborem pracovních sil z třetích států.

Tomáš Grulich
senátor, člen Výboru pro záležitosti EU